[vc_row dt_no_mb=”no-margin” dt_row_type=”in_container” dt_padding_top=”100″][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][dt-section-title title=”Algemene voorwaarden”][vc_column_text]ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Babette Therapie & Coaching is opgericht voor kinderen, jongeren en hun ouders door Babette de Wit, gevestigd aan de Berg en Dalseweg 127, te Nijmegen. De praktijk is is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54919371. De betalingsvoorwaarde kunt u vinden op de website www.babettenco.nl

2. Van toepassing zijnde
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Babette Therapie & Coaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Therapie & Coaching van kinderen tot en met 18 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of coaching, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Babette Therapie & Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Privacy
Babette Therapie & Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger en/of aan het kind zelf. Babette Therapie en Coaching streeft er naar informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Babette Therapie & Coaching dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

5. Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van Babette Therapie & Coaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Babette Therapie & Coaching is nooit aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Babette Therapie & Coaching. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Babette Therapie & Coaching. De therapeut kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Babette Therapie & Coaching u altijd aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

6. Regels rondom een afspraak
U dient tijdens de sessies van uw kind telefonisch bereikbaar te zijn. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen en eventueel het vervolg van de therapie of coaching besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

7. Observatie en verslag
In overleg met, of op verzoek van de ouders van het kind, kan de therapeutschool of andere locatie(s) voor observatie bezoeken. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijv. huisarts, school e.d.) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Babette Therapie & Coaching gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

8. Tarieven
De tarieven staan op de website van Babette Therapie & Coaching onder de knop ‘Tarieven’ of zijn op te vragen bij Babette Therapie & Coaching. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

9. Facturering
De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening NL42 KNAB 025 80 66 873
Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Babette Therapie & Coaching een betalingsherinnering sturen. Indien dan niet per omgaande wordt betaald is Babette Therapie & Coaching gerechtigd om administratiekosten (12,50 euro) in rekening te brengen. Vanaf dat moment wordt ook 1,5% rente per maand in rekening gebracht. Babette Therapie & Coaching is dan genoodzaakt de openstaande vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

10. Verhindering
Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van een afspraak wordt het hele tarief doorberekend. Tijdig afzeggen of verzetten van uw afspraak kan uitsluitend telefonisch. U kunt bellen naar: 0623907275[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]